Датум
објављивања
(год/мес/дан)
Број јавне
набавке
Назив Документација Рок за
достављање
понуда
Напомена
2018/04/26 24/18-ОП Акумулатори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
2018/05/28
2018/04/23 27/18-ОП Основна средства из капиталне субвенције II – Утоваривач Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
2018/05/23
2018/04/18 16/18-ОП Камени материјали:
Партија 1: Камени агрегати кречњачког порекла
Партија 2: Камене дробине, ЈН 16/18-ОП
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
2018/05/18
2018/03/29 26/18-ОП Основна средства из капиталне субвенцијe I
Камион (3 комада)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
2018/04/30
2018/03/16 75/18-ОП Услуге превоза Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/16
2018/03/14 09/18-ОП Светлосна сигнализација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/13
2018/02/27 01/18-ОП Битумен и битуменске емулзије
Партија 1: Еуро битумен за путеве 50/70 (Битумен за путеве Бит 60)
Партија 2: Полимер битумен PmB 45/80-65
Партија 3: Kатјонска нестабилна битуменска емулзија КН 60
Партија 4: Дилетационе траке са припадајућим лепком
Партија 5: Фугизол
Партија 6: Полимер-модификована битуменска емулзија Pmb KN-60
Партија 7: Целулозна влакна (SMA)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање II
Трећа измена конкурсне документације
Четврта измена конк.док
Одговор на питање понуђача
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
2018/03/30
2018/02/14 71/18-ОП Oстали трошкови услуга-Услуге изнајмљивања радника Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/03/16
2017/12/26 44/17-OП Битуменска емулзија:Зимска катјонска полустабилна битуменска емулзија ЗКП 60 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/01/25
2017/12/25 02/17-OП Путне боје-Боја за путеве, разређивач за боје и стаклене перле Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели
Обавештење о закљученом уговору
2018/01/24
2017/11/01 39/17-OП Камено брашно (филер) Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnosenje ponuda
Oдлука о додели уговора
2017/12/01
2017/09/20 42/17-OП Основна средства из капиталне субвенције V :
Посипач соли V=1 до 1,2 м³ (3 ком),
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Трећа измена конкурске документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/10/20
2017/09/06 78/17-OП УСЛУГЕ ПРЕВОЗА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
2017/10/06
2017/08/25 05/17-OП Остали грађевински материјал III:
Партија 1: Индустријска со;
Партија 2: Магнезијум хлорид
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
2017/09/25
2017/08/11 41/17-OП Основна средства из капиталне субвенције IV
Камион кипер путарац погон 4х4,

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдговор на питање
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
2017/09/11
2017/07/26 73/17-OП-1 Услуге изнајмљивања радника Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдговор на питање
Oдлука о додели уговора
Одлука о додели уговора II
Oбавештење о закљученом уговор
2017/08/25
2017/07/07 16/17-ОП-1 Камени материјали :Камени агрегати еруптивног порекла Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Oдговор на питање 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/08/14
2017/07/07 04/17-ОП Остали грађевински материјал II:
Партија 1: Бетонски ивичњаци,
Партија 2: Бетонска галантерија
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
2017/08/07
2017/07/07 77/17-ОП УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА :
Осигурање запослених
Осигурање имовине,аутокаско осигурање и одговорности из основа делатности
Осигурање возила (аутоодговорност)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне долументације
oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/08/07
2017/06/28 22/17-ОП Испорука природног гаса Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
2017/07/28
2017/06/13 73/17-ОП Услуге изнајмљивања радника

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/07/13
2017/06/13 06/17-ОП Вертикална сигнализација

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/07/13
2017/05/08 02/17-ОП-2 Двокомпонентна хладна пластика за дебелослојне ознаке, двокомпонентна хладна прскана пластика, стаклена перла Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/06/07
2017/05/08 03/17-ОП Остали грађевински материјал I Партија 1 : Песак речни, Партија 2 : Шљунак природни и Партија 3 : Готов бетон

Позив за подношење понуда
Кпнкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави;Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
2017/06/07
2017/04/19 24/17-ОП АКОМУЛАТОРИ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени у току трајања уговора
2017/05/19
2017/04/10 28/17-ОП Основна средства из капиталне субвенције II-Ровокопач
(комбинирка) са хидростатичким погоном
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/05/10
2017/04/06 16/17-ОП Камени материјали
Партија 1: Камени агрегати кречњачког порекла
Партија 2: Камене дробине
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање 3
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2017/05/10
2017/03/16 38/17-ОП Резервни делови за Wirtgen, Super Boy, Vogel, Valjak Hamm i DV Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/04/20
2017/03/08 27/17-ОП Основна средства из капиталне субвенције I,
Камион цистерна за воду запремина 8000 литара
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/04/07
2017/03/03 19/17-ОП Гориво за транспортна средства Предходно обавештење
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Maj 2017.
2017/03/01 01/17-ОП Битумен и битуменска емулзија
Партија 1: Еуро битумен за путеве 50/70 (Битумен за путеве Бит 60)
Партија 2: Полимер битумен PmB 45/80-65
Партија 3: Kатјонска нестабилна битуменска емулзија КН 60
Партија 4: Зимска катјонска полустабилна битуменска емулзија ЗКП 60
Партија 5: Дилетационе траке са припадајућим лепком
Партија 6: Фугизол ,
Партија 7: Полимер-модификована битуменска емулзија Pmb KN-60
Партија 8:Целулозна влакна (SMA)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдговор на питање 1
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави Партија 5
Одлука о обустави Партија 8
Обавештење о обустави Партија 5
Обавештење о обустави Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2

2017/03/31