O нама


Јавно комунално предузеће  “ПУТ” Нови Сад основао је Град Нови Сад за  потребе изградње и одржавања путева и улица на територији  Новог Сада и приградских насеља.
Од настанка,  тадашње државно предузеће, се трансформисало у комунално предузеће и Јавно комунално предузеће.
Данас, Јавно комунално предузеће “ПУТ” Нови Сад,  је тржишни оријентисано,  савремено опремљено предузеће, са имплементираним међународним стандардима.

ЈКП “ПУТ” располаже: савременом механизацијом, возним парком и стручним људским ресурсима, који  гарантују  квалитетно и у уговореном року обављање послова: одржавање и градње саобраћајница, израде и одржавања светлосне и вертикалне сигнализације,  обележавање хоризонталне сигнализације.

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад за потребе града у зимском периоду спроводи одржавање коловоза на територији Новог Сада.

Први, међу предузећима овог профила у Србији и Југоисточној Европи увели смо стандарде који нису само питање престижа и грађења имиџа, већ се намећу као сегмент без кога се у блиској будућности неће моћи пословати:
– SRPS ISO 9001:2008
– SRPS ISO 14001:2005
– SRPS OHSAS 18001:2009

У наредном периоду наше активности ће бити усресређене на побољшање и проширење интегрисаног информационог система, као и побољшање инплементираних захтева стандарда.
Циљ увођења наведених стандарда је да се делатност ЈКП „ПУТ“ учврсти у светску стандардизацију система менаџмента квалитета, заштите животне средине и обезбеђења и заштите запослених, чиме се стварају сви предуслови за квалитетну и безбедну услугу у континуитету.
Инплементирани стандарди су обавеза свих запослених, а елиминишу субјективност у оцени квалитета пружене услуге. Запосленима ће олакшати рад и учиниће га безбеднијим, а корисницима наших услуга омогућиће да контролишу и реално оцене свеобухватни квалитет производа и услуга.


Историјат

Предузеће је основао, 3.јануара 1949. године, Градски народни одбор у Новом Саду, са циљем да оно гради, поправља и одржава градске улице, путеве и тротоаре, те да град Нови Сад снабдева каменим материјалом потребним за ове радове. Приликом оснивања предузећа машине и опрема које су му додељене биле су у просеку старе 50 година и веома дотрајале.

На основу те и друге архивске грађе поуздано се зна да је предузеће исте намене, а чији је следбеник ЈКП “Пут” постојало и деценијама пре тога. Начин рада предузећа се потпуно изменио у току последњих пола века. Просто је незамисливо да су се накада путеви градили помоћу дрвених ваљака, дрљача, које су вукли коњи, а да се аспфалт кувао у великим лонцима на самом градилишту.

Континуираном педесетогодишњом присутношћу у животу града предузећу се мењао статус, оно се прилагођавало актуелним друштвеним и политичким потребама, али је увек имало за циљ што ефикасније задовољене потреба грађана. Са развојем технике и убрзаном изградњом града после II светског рата, дошло је до значајних промена у грађевинарству у целој земљи па и у нашој фирми. 70-тих година, са најсавршенијим машинама, тог времена „ПУТ“ је градио новосадске булеваре, који су постали његово обележје.

Од 1989. године Комунална радна организација за путеве “Пут” организована је као јавно предузеће и послује као једно од градских јавних комуналних предузећа, које обавља делатност од општег интереса за функционисање  Града Новог Сада.


Стратегија развоја

  • Радити у интересу грађана, као и свих корисника наших услуга.
  • Усавршаваћемо наша знања везана за све процесе у нашој организацији (њихове улазе и излазе) да бисмо њима што боље управљали.
  • Сваки проблем решавати систематски и тимски.
  • Непрекидна тежња за квалитетом  изведених радова и поштовање задатих рокова
  • Стално радити на побољшавању угледа наше организације.
  • Одлучиваћемо првенствено тржишно орјентисани.
  • Тежити ефикаснијем и економичнијем пословању водећи рачуна о заштити животне средине.
  • Приоритетно се усмерити на побољшавање услова рада, водећи рачуна о здрављу и безбедносту запослених.
  • Преузети лидерску улогу у области којом се бавимо