Управа


Директор :

Душан Радојичић, дипл.економиста, рођен 19.12.1980.године. у Новом Саду, основну и средњу школу завршио је у Новом Саду,  по образовању је дипломирани еконимиста, диплому о високом образовању стекао је 2005.године.
Поседује компетенције из области организације,  урављања, руковођења, финансија и рачуноводства. У периоду од 2004. до 2010.године обављао је низ значајних послова и функција у банкарском сектору  АИК Банке АД Ниш, од 2010. до 2013.године био је запослен у Развојној банци Војводине АД Нови Сад, а од 2013.  до 2016.године  у Привредном друштву „Одржавање и услуге“  ДОО Нови Сад, био је запослен на пословима помоћника директора за економске послове.Именован на функцију вршиоца дужности директора ЈКП Пут Нови Сад  11.07.2016.године.

dusan.radojicic@jkpput.rs

Помоћник директора за економско правне послове:
Милован Панић, дипл.економиста
Помоћник директора за техничке послове:
Мери Мејић, дипл.грађ.инж.

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац Службе за економске послове:
Мира Радуловић, дипл.економиста
mira.radulovic@jkpput.rs
Руководилац  Службе за правне послове:
Мирослав Ласловски, дипл.правник
miroslav.laslovski@jkpput.rs
Руководилац Службе јавних набавки:
Јованка Прашчевић, дипл.економиста
jovanka.prascevic@jkpput.rs

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
Руководилац  Службе механизације:
Горан Тарлаћ, дипл.маш.инжењер
goran.tarlac@jkpput.rs

СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈЕ
Руководилац Службе лабораторије:
Биљана Пижурица, дипл.инж.технологије
biljana.pizurica@jkpput.rs

СЛУЖБА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ
Руководилац Службе путне привреде:
Валентина Жерајић
valentina.zerajic@jkpput.rs

СЛУЖБА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Руководилац Службе саобраћајне сигнализације:
Милица Радојичић
milica.radojicic@jkpput.rs

Надзорни одбор


председник: МИТАР РАДОЊИЋ

чланови: ЉУБИНКА БОРИЧИЋ, МЕРИ МЕЈИЋ

Биографије:

Митар Радоњић (рођен 05.02.1943. Миокусовићи - срез Даниловград, Црна Гора). Колонизован у Црвенку 1945. године, где завршава  Основну школу. Након тога уписује Гимназију у Сомбору а затим Правни Факултет у Београду, који је завршио 06.02.1967. године. Након одслужења војног рока запошљава се у Сремској Митровици ПИК Сирмијум, а исте  године прелази у Покрајински завод за социјално осигурање. Након тога од 01.02.1974. године ради у Комбинату нафтне индустрије Нафтагас све до 31.10.1982. године, када отвара Адвокатску канцеларију у Новом Саду. Адвокатском делатношћу се бави до пензионисања.
Председник Надзорног одбора на предлог оснивача.  

Љубинка Боричић ( 15.09.1945. Књажевац ,СФРЈ Југославија) дипломирани грађевински инжењер саобраћајно конструктивног смера ( Грађевински факултет у Нишу), поседујем лиценце за пројектовање и извођење радова: 312532504; 311813204; 412532504;411Е67110 и лиценцу судског вештака. Прво запослење у трајању од пет година у пројектном бироу Урбанизм ООУР „Архитектура“ Нови Сад , као пројектант и надзорни орган .Након тога две године у Новограпу ООУР „Техника“ на истим послова . Остатак радног стажа, до одласка у пензију, запослена у АД „Атеље“ Нови Сад радећи на пословима пројектанта ,надзорног органа и одговорног извођача радова. За време рада у АД „Атеље“ Нови Сад била руководилац пројектног бироа и шеф грађевинске оперативе. У току рада учествовала у пројектовању и извођењу разноврсних(различите намене) грађевинских објеката и конструкција: индустријских хала(Нива Нови Сад) , темеља индустријске опреме посебне намене(Победа, НИТ , Хинс), бензиске пумпе,угоститељски објекти, војни објекти, склоништа, школска игралишта, саобраћајница, бициклистичких стаза. После одласка у пензију основала Биро за пројектовање и извођење грађевинских радов „ТЕХНИКА“ Нови Сад и наставила активно бављење пословима пројектовања и извођења грађевинских објеката различите намене : Адаптација и санација објеката Савеза глувих и Савеза слепих и слабовидих особа Војводине, изградња магацинско- продајног простора „ТЕХНОГАС“ Нови Сад са прилазним саобраћајницама, платоом, паркингом, темељима за цистерне гаса и пратеће опреме, водоводом и канализацијом, спољном и унутрашњом расветом ; пешачке стазе у Бачком Јарку итд. Тренутно ангажована као Надзорни орган на изградњи православних храмова на територији Новог Сада и објектима приватне намене, такође и на обављању послова судског вештака.
Члан Надзорног одбора на предлог Оснивача.

Мери Мејић,( 22.04.1961.  Книн, Република Хрватска)  Дипломирани грађевински инжењер, Грађевински факултет у Загребу, 1985. године. Члан инжењерске коморе Србије од 2003. године. По завршеном факултету радила у Војнограђевинској дирекцији у Загребу, ГП „Јавор“ у Београду и ЈП „Грађевинско земљиште и путна привреда“ у Беочину, на пословима изградње и одржавања објеката. У ЈКП „Пут“ Нови Сад запослена од 2006. године као шеф градилишта, као руководилац грађевинске оперативе и као помоћник директора за техничке послове.

Организација


Основне организационе јединице и њихови унутрашњи организациони делови су:

Сектор за економске и правне послове

Служба за економске послове
• Одељење финансија
• Одељење књиговодства, плана и анализе

Служба набавке
• Одељење за јавне набавке
• Одељење комерцијале и магацина

Служба за правне послове
• Одељење за правне послове
• Одељење за кадровске и опште послове

Сектор за техничке послове

Служба грађевинске оперативе
• Одељење одржавања и градње
• Одељење уградње асфалтне масе

Служба механизације
• Одељење возног парка
• Одељење машинског парка
• Одељење радионице
• Одељење постројења асфалтне базе и производње

Служба путне привреде
• Одељење техничке припреме и заштите путева
• Одељење за геодезију и пројектовање

Служба саобраћајне сигнализације
• Одељење саобраћајне сигнализације

Зимска служба

 Посебне организационе јединице

Изван сектора, као посебне организационе јединице организоване су:
• Кабинет директора
• Служба лабораторије

Радна места која не припадају организационим јединицама и чији су извршиоци непосредно одговорни директору предузећа су:
• Стручни сарадник I представник руководства за квалитет
• Стручни сарадник I интерни ревизор
• Стручни сарадник за контролу јавних набавки

Сектор за системску подршку

Сектор за системску подршку
• Одељење за информационе технологије
• Одељење безбедности и заштите на раду
• Одељење безбедности саобраћаја