ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА


 

ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА
(SRPS ISO 9001:2008; SRPS ISO 14001:2005; SRPS OHSAS 18001:2008)

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови сад свој пословни успех заснива на производима и услугама нискоградње који су у попуности усаглашени са захтевима важећих закона и прописа, техничким стандардима и захтевима корисника, ради постизања њиховог максималног задовољења.

ЈКП „ПУТ“ жели да унапреди постојећу и освоји водећу позицију на тржишту Републике Србије у области производње и пружања услуга из његове пословно-производне понуде.

ЈКП „ПУТ“ стално побољшава укупне перформансе пословања, перформансе готових производа и услуга и осваја нове производе и тржиштa.

ЈКП „ПУТ“ утврђене стратешке циљеве остварује спровoђењем и континуираним побољшањем ефикасности:

 • Система менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001:2008),
 • Система управљања заштитом животне средине (SRPS ISO 14001:2005) и
 • Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду(SRPSOHSAS 18001:2008)

Наведени системи обухватају:

 • Утврђивање и испуњавање захтева купаца ради повећања њиховог задовољења;
 • Лидерску улогу руководства у свим процесима Системима менаџмента квалитетом, Система управљањем заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
 • Управљање идентификованим значајним аспектима животне средине и значајним аспектима по здравље и безбедност на раду кроз контролисану примену мера за смањење загађења и смањење ризика;
 • Развијање свести и одговорно и планирано управљање отпадом и опасним материјама на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина;
 • Искоришћење производних и креативних потенцијала сваког запосленог;
 • Планирање, спровођење, проверавање, по потреби предузимање превентивних и/или корективних мера и преиспитивање од стране руководства свих процеса Система менаџмента квалитетом, Система управљања заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
 • Управљање свим процесима менаџмента квалитетом, заштите животне средине и здравља и безбедности на раду на основу прикупљених и анализираних података и информација;
 • Разматрање приговора, мишљења и предлога свих заинтересованих страна ради предузимања мера за њихово укључивање у тенденције за побољшавање;
 • Развој динамичких и интерактивних односа са комитентима и јавношћу.

Са Политиком интегрисаног система су упознати сви запослени и заинтересоване стране, а за спровођење Политике интегрисаног система одговорно је највише руководство ЈКП „ПУТ“.

Потребну документацију и сертификате можете преузети ОВДЕ.