ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА


ПОЛИТИКА ИМС

(SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO 14001:2015; SRPS ISO 45001:2018)

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови сад свој пословни успех заснива на производима и услугама нискоградње који су у попуности усаглашени са захтевима важећих закона и прописа, техничким стандардима и захтевима корисника, ради постизања њиховог максималног задовољења.
 
ЈКП „ПУТ“ жели да унапреди постојећу и освоји водећу позицију на тржишту Републике Србије у области производње  и пружања услуга из његове пословно-производне понуде. ЈКП „ПУТ“ стално побољшава укупне перформансе пословања, перформансе готових производа и услуга и осваја нове производе и тржиштa.
 
ЈКП „ПУТ“ утврђене стратешке циљеве остварује спровoђењем и континуираним побољшањем ефикасности:
 • Система менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001:2015),
 • Система управљања заштитом животне средине (SRPS ISO 14001:2015) и
 • Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (SRPS ISO 45001:2018)
Наведени системи обухватају:
 • Утврђивање и испуњавање захтева купаца ради повећања њиховог задовољења;
 • Лидерску улогу руководства у свим процесима Система менаџмента квалитетом,   Система  управљањем заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
 • Управљање идентификованим значајним аспектима животне средине и значајним аспектима по здравље и безбедност на раду кроз контролисану примену мера за смањење загађења и смањење ризика;
 • Развијање свести и одговорно и планирано управљање отпадом и опасним материјама  на начин којим се  не угрожава здравље људи и животна средина;
 • Искоришћење производних и креативних потенцијала сваког запосленог;
 • Планирање, спровођење, проверавање, по потреби предузимање превентивних и/или корективних мера и преиспитивање од стране руководства свих процеса Система менаџмента квалитетом, Система управљања заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
 • Управљање свим ризицима и приликама на процесима менаџмента квалитетом, заштите животне средине и здравља и безбедности на раду на основу прикупљених и анализираних података и информација;
 • Разматрање приговора, мишљења и предлога свих заинтересованих страна ради предузимања мера за њихово укључивање у тенденције за побољшавање;
 • Консултације и учешће радника у свим питањима везаним за систем здравља и безбедности на раду;
 • Развој динамичких и интерактивних односа са комитентима и јавношћу.
Са Политиком интегрисаног менаџмент система су упознати сви запослени и заинтересоване стране, а за спровођење Политике ИМС одговорно је највише руководство ЈКП „ПУТ“.
 

Потребну документацију и сертификате можете преузети ОВДЕ.