Датум
објављивања
(год/мес/дан)
Број јавне
набавке
Назив Документација Рок за
достављање
понуда
Напомена
2018/03/27 69/18-ПП Одржавање и подршка интегралног информационог
система
Мишљење управе за ЈН
Обавштење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/04
2017/06/19 03/17-ОП-ПП Остали грађевински материјал I-Шљунак природни Позив за преговарање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/06/28
2017/04/20 01/17-ОП-ПП Битумен и битуменске емулзије; Дилатационе траке

Позив за преговарање
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5-Дилатационе траке
2017/04/28
2017/01/04 73/16-ПП Одржавање и подршка интегралног информационог
система MIS2OPEN
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/01/12